Reklamační řád

 
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
vydaný spol. Velvet Trading s.r.o., sídlo Dobrovského 1076/36, Praha 7, 170 00

Tento Reklamační řád byl vydaný pro účely zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací vad spotřebního zboží. Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ) v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, v platném znění. Podle tohoto reklamačního řádu se řeší spotřebitelské reklamace zboží, které bylo zakoupeno po 1.1.2014.


Článek 1

Základní podmínky reklamace
 

Prodávající garantuje kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (§2161 OZ). Kupující má právo reklamovat jakost zboží při jeho převzetí, přičemž projeví-li se vada do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kromě toho kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (§2165 OZ), která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Vadou se rozumí změna vlastnosti zboží z důvodů použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo použití nevhodné výrobní technologie, příp. z důvodů použití nevhodného konstrukčního řešení výrobku. 


Za vadu nelze považovat: 

  • přirozené změny materiálů, z nichž je zboží vyrobeno; 

  • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167, odst. b, OZ); 

  • opotřebení vlivem nesprávného užívání (např. přetěžování kabelek), nedodržení zásad účelovosti, ošetřování a/nebo údržby věci;

  • mechanické poškození a/nebo neopatrné či nešetrné zacházení s věcí (protržení, prořezání, poškrábání, odření, pomuchlání, přeložení nebo ušpinění vrchového či vnitřního materiálu, utržené zapínání či jiné součásti věci, vady zipu vzniklé nešetrným zacházením, poškození kabelek soustavným přetěžováním, atd.) (§2170 OZ); 

  • znehodnocení věci v důsledku nadměrného promoknutí či provlhnutí, dále vyblednutí vlivem dlouhodobého a intenzivního slunečního záření;

  • poškození vlivem působení inkoustu, kosmetiky a jiných agresivních látek;

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je zboží při reklamaci kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny. Uplatní-li kupující reklamaci řádným způsobem, je vedoucí reklamací nebo jím pověřený zaměstnanec povinen o přijetí zboží k reklamačnímu řízení rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Vedoucí reklamací nebo jím pověřený pracovník může v odůvodněných případech dohodnout s kupujícím lhůtu delší. Prodávající je povinen kupujícího informovat o vyřízení reklamace, nejlépe emailem nebo telefonickým hovorem. Při řešení reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

Pokud je reklamace řešena opravou zboží, a pokud kupující nevyzvedne opravenou věc ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být oprava provedena, může prodávající účtovat kupujícímu poplatek za uskladnění (tzv. skladné) (§2415 OZ). Skladné účtujeme ve výši 25 Kč za každý započatý týden. Prodávající má právo vrátit kupujícímu nevyzvednuté zboží až po zaplacení poplatku za uskladnění. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě sedmi měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout (tedy do osmi měsíců od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace), má prodávající právo reklamovanou věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (dle nařízení vlády č. 258/1995 Sb. je věcí větší hodnoty věc přesahující hodnotu 3 000 Kč), je prodávající povinen kupujícího předem vyrozumět o zamýšleném prodeji a poskytnout mu lhůtu dva týdny k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, je prodávající povinen na požádání vyplatit kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výplatu tohoto výtěžku se promlčuje uplynutím obecné tříleté promlčecí doby ode dne prodeje věci. 


Článek 2

Místo a způsob uplatnění reklamace
 

Kupující může uplatnit reklamaci odesláním zboží na adresu provozovny eshopu fashioncenter.cz – Osek 1, Kněžice, 289 02. Kupující uplatňuje reklamaci odesláním poštou nebo jinou dopravní společností spolu s řádně vyplněným formulářem pro reklamaci zboží. Nákup reklamovaného zboží kupující prokazuje nejlépe nákupním dokladem. 

Reklamační řízení nebude zahájeno (popř. reklamace bude zamítnuta), pokud kupující předloží nákupní doklad, který neodpovídá reklamovanému zboží. Pokud vedoucí reklamace nebo jím pověřený pracovník zodpovědný za reklamace rozhodne o zahájení reklamačního řízení, je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době jejího trvání (reklamační list).

Na reklamační formulář je nutné vyplnit následující náležitosti:
a) jméno a příjmení, adresu, mobil, příp. email reklamujícího
b) druh zboží, které je reklamováno vč. kódového označení (dle paragonu nebo faktury)
c) kupní cenu zboží
d) datum nákupu zboží
e) co nejpřesnější popis reklamované vady
f) volbu práv z vadného plnění (oprava, výměna, výměna součásti, sleva, odstoupení)
g) volbu, jakým způsobem si přejete být informován o vyřízení reklamace (emailem, smskou)
h) datum a podpis

Kupující by měl dále přiložit nejlépe kopii kupního dokladu nebo faktury. Zboží je nutné zabalit do nepromokavého obalu (nejlépe igelitového pytlíku) a následně vložit do krabice. Velikost krabice je nutné zvolit tak, aby nedošlo k poškození zboží  - jeho pomačkání, přeložení nebo zdeformování. Balíček je možné odeslat pomocí České pošty na adresu: Velvet Trading s.r.o., Osek 1, Kněžice 289 02 a nebo lze odeslat zdarma prostřednictvím Zásilkovny (zákazníkovi bude odeslán štítek emailem). Reklamace je zahájena dnem doručení balíčku na provozovnu eshopu fashioncenter.cz. Od tohoto dne běží 30-denní zákonná lhůta. Prodejce nenese odpovědnost za poškození zboží během jeho doručování a dále za poškození zboží vlivem nesprávného či neopatrného zabalení. 


Článek 3

Lhůta pro uplatnění reklamace
 

Právo z vadného plnění musí být uplatněno v době 24 měsíců od převzetí zboží. Kupující musí vadu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Neoznámení vady bez zbytečného odkladu může být důvodem pro nepřiznání práva z vadného plnění (§1212 OZ). Navíc prodlení při oznámení vady a pokračující užívání zboží s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem pro zamítnutí reklamace. 

Doba, kdy je věc v reklamačním řízení, se nepočítá do dvouleté zákonné záruky pro uplatnění práva z vady. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna věci za nový kus, neběží u této nové věci nová dvouletá záruka pro uplatnění práva z vady, ale platí datum zahájení původního reklamačního řízení.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Při intenzivním užívání může být životnost výrobků kratší než záruční doba.
 

Článek 4

Jakost při převzetí (§2161 OZ)
 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že věc má jakost a užitné vlastnosti dle popisu prodávajícího, popř. jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé a očekávané. Projeví-li se vada v době 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pokud věc měla při převzetí vadu, může kupující žádat dodání nové věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Nelze-li dodat novou věc, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Pokud se vada týká jen součásti věci, má kupující právo na výměnu součásti. Pokud by dodání nové věci nebo nové součásti bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu odstranit, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Ve všech případech má kupující též právo žádat přiměřenou slevu (§2169 OZ). V případě poskytnutí slevy ale nelze věc později reklamovat pro stejnou vadu, na kterou byla prodejcem poskytnuta sleva. 


Článek 5

Práva z vadného plnění (§2165 OZ)
 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců od převzetí (viz §2165 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Kupující nemůže uplatnit právo z vady na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním (§2167 OZ). Kupující taktéž nemůže uplatnit právo z vady věci, pokud před převzetím věděl, že věc má vadu nebo pokud vadu sám způsobil (§2170 OZ). Tím jsou myšleny vady, které kupující sám způsobil v důsledku nesprávného užívání věci, neopatrného či nešetrného zacházení s věcí, nedodržení zásad účelovosti, ošetřování nebo údržby věci nebo mechanického poškození věci. 

Podle ustanovení §2169 OZ má kupující právo na dodání nové věci, její součásti nebo bezplatné odstranění vady. Pokud to není možné, může od smlouvy odstoupit. Vždy také může požadovat přiměřenou slevu. Toto ustanovení je známo také pod názvem hierarchie zákonů. Primárním nárokem je vždy bezplatná oprava.

 

Článek 6

Opakované vady (§2169 OZ)
 

Kupující má právo na dodání nové věci, výměnu součásti věci nebo odstoupení od smlouvy také v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo v případě, že se na věci vyskytne větší počet různých vad. Odstoupit od smlouvy u věci je možné i za předpokladu, že se vyskytla 3x stejná vada, 3 různé vady současně či při výskytu 4. vady. Vada je stejná, jestliže se projevuje stejně ve vlastnostech, přičemž nezáleží na způsobu opravy. Avšak aby opakovaný výskyt vady po opravě zakládal právo jako v případě podstatného porušení smlouvy, musí jít v případě opakovaných vad o výskyt a opravu stejné vady a nikoliv o postupné opravy různých vad. A dále musí jít o vadu, které brání řádnému užívání věci, a nikoliv o nepodstatnou vadu, kterou lze jednoduše opravit. Aby bylo možné odstoupit od smouvy při výskytu 3x stejné vady, 3 různých vad současně či při výskytu 4. vady, je nutné, aby vady byly reklamací uznány, dle § 2169 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 33 Cdo 1323/2013. Stejně tak aby větší počet různých vad zakládal právo jako v případě podstatného porušení smlouvy, nesmí jít o nepodstatné vady, ale o takové vady, kde každá z nich samostatně brání řádnému užívání věci.

 

Článek 7

​Řešení sporů

 

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009 nebo na Českou obchodní inspekci: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Mimosoudní řešení sporů lze provést prostřednitvím systému www.vasestiznosti.cz. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Sporné případy vždy řešíme s laskavou pomocí nezávislé poradny dTest, o.p.s..

Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

 

Reklamační protokol – obnovený